Veel gestelde vragen

FAQ

Dien ik als werkgever altijd loon door te betalen tijdens ziekte?

Het antwoord is nee, omdat er uitzonderingen op de regel zijn. Zo mogen loonbetalingen van werknemers die zich niet aan uitdrukkelijke voorschriften omtrent ziekte houden worden opgeschort. Te denken valt aan werknemers die wegblijven zonder zich ziek te melden of die zich niet beschikbaar houden voor een controle door de Arbo-arts.

Een nieuwe uitzondering die recent door het gerechtshof te Arnhem werd bepaald is het geval waarin een werknemer bij herhaling sportblessures opliep die ook telkens tot langdurig verzuim leidden. De werkgever had de werknemer verzocht een veiliger sport te zoeken en gewaarschuwd dat hij bij hernieuwd verzuim loon zou inhouden. Toen de werknemer ondanks waarschuwing de betreffende sport bleef beoefenen en wederom wegens een blessure verstek moest laten gaan, achtte de rechter inhouding van loon gerechtvaardigd.

Het risico voor onterechte inhouding van loon ligt echter bij de werkgever. Vindt de rechter achteraf dat de werkgever ten onrechte het loon heeft ingehouden, dan is een wettelijke verhoging op het loon verschuldigd die kan oplopen tot 50%. Het is dus zaak om u goed te laten voorlichten voordat u het loon van een werknemer inhoudt.

Kan ik als slachtoffer van een ongeluk schadevergoeding/smartengeld krijgen van de veroorzaker?

In principe kunt u indien u slachtoffer bent geworden van een ongeval zowel schadevergoeding als smartengeld vragen van de veroorzaker.

De rechter maakt daarbij een onderscheid tussen vergoeding van geleden schade en smartengeld. Geleden schade is financieel nadeel dat u door het ongeval geleden heeft, zoals reiskosten, dokterskosten en ook gederfde inkomsten. Smartengeld is een geldelijke vergoeding voor geleden pijn. De wet stelt in principe geen grens aan de hoogte van de schadevergoeding, maar deze zal wel nauwgezet moeten worden gespecificeerd en aangetoond met bewijsstukken. Schadeposten die men niet met bewijsstukken kan onderbouwen komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Met smartengeld ligt dat anders. Omdat leed niet goed in geld is uit te drukken, is de rechter vrijer in de bepaling daarvan. De rechter kan zowel rekening houden met factoren als de ernst van het ongeval en de duur van een eventuele ziekenhuisopname als met de gevolgen die één en ander heeft gehad voor uw dagelijks leven. Daar staat tegenover dat in Nederland zelden hoge smartengelden worden toegewezen.

Omdat u na een ongeval vaak wel iets anders aan uw hoofd hebt dan het zeker stellen van uw bewijspositie is raadzaam om in een vroeg stadium juridische hulp in te schakelen. Daarmee kunt u voorkomen dat u na een ongeval met lege handen komt te staan.

Ik wil graag een bedrag aan mijn kleinkinderen schenken. Moet ik daarover schenkingsrecht betalen?

In principe is iedere schenking belast. Net als bij de inkomstenbelasting bestaan er echter wel diverse vrijstellingen. Onder het vrijgestelde bedrag kan men schenken zonder schenkingsrecht te betalen. Hoe hoog de vrijstelling is hangt af van diverse factoren. Ook het toepasselijke tarief verschilt naar gelang de hoogte van de schenking en de graad van verwantschap tussen u en de begunstigde. Laat u daarom voorlichten door een deskundige, voordat u uzelf voor een vervelende fiscale verrassing stelt.

Heeft u een andere vraag?

Neem contact met ons op