DETACHERING

Huur gespecialiseerde
juridische kennis in

Extra juristen inhuren

Veel bedrijven hebben niet het geheel jaar door gespecialiseerde juridische kennis nodig, maar slechts op bepaalde momenten. Ook kan een juridische afdeling een tijdelijke piek in het werk te verwerken krijgen, bijvoorbeeld bij een fusie of een grootschalig project. Dan is het handig als u extra juristen kunt inhuren, zonder dat u ze in dienst hoeft te nemen.

Korte of langere periode

Moszkowicz Juristen voorziet in die behoefte. Hebt u voor korte of langere tijd een jurist nodig, dan kan Moszkowicz Juristen een jurist bij u detacheren.

Maatwerk

Wenst u een ‘jonge hond’ of juist een ervaren rot in het vak? Met Moszkowicz Juristen kunt u die jurist die uw bedrijf nodig heeft in huis halen. Omtrent tarieven en overige financiële afspraken kan een op maat gesneden pakket aan u geboden worden, waarin zaken als specialistische kennis, ervaring en overige relevante factoren in samenspraak met u een plaats krijgen.

Werken op projectbasis

Onze fiscaal-juridische bijstand is ook op projectbasis beschikbaar, waarbij ‘on demand’ bijstand en advies wordt verleend, waar en wanneer u dat wenst. Het betreft dan specifieke projecten.

Interne juridische begeleiding voor uw bedrijf

Indien u bijvoorbeeld een bedrijf hebt met een behoorlijk aantal werknemers zonder dat sprake is van een interne juridische begeleiding dan is het zaak, dat u in een zo vroeg mogelijk stadium, dus voordat er al problemen zijn ontstaan, een deskundige jurist c.q. ons kantoor inschakelt om uw bedrijf te toetsen en te beoordelen op het arbeidsrechtelijke gehalte van alles wat met de dienstbetrekking van het personeel verband houdt. Dat kan gaan van pensioenen tot elke ander secundaire arbeidsvoorwaarde die in uw bedrijf geldt. Daarbij kan ook gedacht worden aan beëindiging van het dienstverband en de wijze waarop zulks is geïncorporeerd in de met de werknemers gesloten en te sluiten arbeidsovereenkomsten. Van belang is dat voor elke groep werknemers een standaard arbeidsovereenkomst in de la ligt die telkens als basis kan dienen bij het aannemen en ontslaan van de respectieve tot een bepaalde groep behorende arbeidskrachten.

Sociaal plan

Een ander voorbeeld is dat zich de situatie kan voordoen dat op grond van bepaalde omstandigheden in het bedrijf, extern of intern collectieve ontslagen noodzakelijk worden.
In dat geval dient er een sociaal plan klaar te liggen dat in werking treedt indien die situatie zich aandient. U dient dan niet op het moment zelf te gaan zoeken naar een ad hoc oplossing maar kunt dan leven met de comfortabele gedachte dat u de oplossing voor een dergelijke eventualiteit al op de plank hebt liggen.

Werken op projectbasis

Claims

Er zijn bedrijven die op enig moment, en dat zijn vaak de meest onverwachte momenten, worden geconfronteerd met een grote hoeveelheid claims van buitenaf. Een goed en bekend voorbeeld zijn de bekende Legio Lease zaken, waarbij als gevolg van het mislukken van een van haar producten de bank zich geconfronteerd zag met massale schade-acties van gewezen cliënten. In dat licht is het van belang dat u bij het ontwikkelen van uw producten, of die nu van dienstverlenende aard zijn dan wel stoffelijke aard, van den beginne af aan aandacht besteedt aan de mogelijkheid van eventuele claims van afnemers en/of cliënten. Wij spreken dan van aansprakelijkheid, van door derden geleden en te lijden schade, die op voorhand, zoveel als mogelijk is, dient te worden ingeperkt en beperkt.

Aansprakelijkheid

Een juiste afbakening van aansprakelijkheid: wanneer wel en wanneer niet en zo ja, in hoeverre en tot welk beloop. Daarbij hoort ook het voorzien zijn van goede algemene voorwaarden die op de juiste wijze van toepassing worden verklaard en waarop indien nodig een gefundeerd beroep kan worden gedaan. In het bovenstaande ziet u een aantal voorbeelden van tevoren in te richten juridische basisregels en grenzen waarmede u zowel intern als extern kunt werken indien zich zulks voordoet. Ten dele zijn daarmee juridische rampen te voorkomen en ten dele is het medicijn voorhanden indien zich een niet te keren eventualiteit voordoet.

Projectmatig

Dit soort acties kunt u het beste projectmatig aanpakken. Onze juristen zijn erop getraind om u, indien een dergelijke vraag zich voordoet, op maat van dienst te zijn. In financieel opzicht kunnen wij u ook per project een vaste prijs afgeven; een vaste aanneemsom op basis waarvan de zaken voor u worden geregeld. Bent u daar geen voorstander van dan kan ook op uurbasis worden gewerkt tegen een tevoren overeengekomen uurtarief, zodat u, welke variant u ook kiest, ook in financieel opzicht weet waar u aan toe bent.

Bedrijven

Wij hanteren deze werkwijze bij grote en middelgrote bedrijven desgewenst voor alle sectoren van het bedrijfsleven.

Maakt u gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem vrijblijvend contact op